Seznam přijatých dětí od 1.9.2022

Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

2 Přijímá se od 1.9.2022

3 Přijímá se od 1.9.2022

1 Přijímá se od 5.9.2022

4 Přijímá se od 1.9.2022

Vyvěšeno dne 30.5.2022 Buriánková Alena, ředitelka MŠ

Zvláštní zápis do MŠ 2022/2023

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitelka Mateřské školy / Директор дитячого садка Dětřichov u Moravské Třebové
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
– kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

– kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 6. 6. 2022

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Dětřichov u Moravské Třebové

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
  У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
  Законні представники зобов’язані подати такі документи:
  a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)
  заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)
  b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
  документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
  c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
  документ, що дає право представляти дитину;
  d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))
  довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)
 4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
  Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V / v Dětřichově u Moravské Třebové дата 16. 5. 2022

Alena Buriánková Ředitel mateřské školy / Директор дитячого

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání/Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové

Se sídlem  Dětřichov u Moravské Třebové 82, Moravská Třebová 1, 571 01

tel.: 733 642 185, e-mail: buriankova.alena@post.cz, www.msdetrichov.cz,  IČ 70 999 414

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини

Jméno a příjmení/ Ім’я та прізвище:

………………………………………………………………………………………………………

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання / у іноземця місце проживання ………………………………………………………………………………………………………

Kontaktní telefon (nepovinný údaj)/ Контактний телефон (необов’язкові дані): ………………………………………………………………………………………………………

E-mail (nepovinný údaj)/ E-mail (необов’язкові дані):

………………………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu/pobytu:

Адреса для надсилання пошти/якщо відрізняється від місця постійного проживання/проживання

………………………………………………………………………………………………………

Žádám o přijetí dítěte/ Прошу зарахувати дитину

Jméno a příjmení dítěte/ Прошу зарахувати дитину: …………………………………………………………………………………………………………

Datum narození dítěte/ Дата народження дитини……………………………………………………………………

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання:

…………………………………………………………………………………………………………

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává

до дошкільного навчального закладу, діяльність якого здійснює

Název školy/ Назва школи

od školního roku 2022/2023*/ навчального року 2022/2023*

okamžitě*/ негайно*

*Označte jednu z možností/*Позначте одну з можливостей.

V/ м. (назва населеного пункту)……………………………dne!дата ……………………… 

……………………………………….

podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини

Příloha (pozn.: nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy se začne vzdělávat):

Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Додаток (прим.: не додається у дитини, яка досягла п’яти років до 1 вересня відповідного навчального року, коли вона починає навчання):

Підтвердження педіатра про те, що дитині були зроблені всі призначені регулярні щеплення, має документ, що вона має імунітет до інфекції або не може вакцинуватися через наявність протипоказань (§ 50 Закону № 258/2000 Зб. «Про охорону здоров’я та внесення змін до деяких відповідних законів», з поправками і доповненнями)         

Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou

Váš syn/dcera byl/a ve školce ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu nařízena karanténa po dobu minimálně sedmi dnů, maximálně 14ti dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.  Délka karantény se řídí dle informací níže:

Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu  s pozitivně testovanou osobou, RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.  Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí, ale nejdříve po uplynutí sedmi dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Na základě negativního PCR testu, provedeného dříve než 5. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nelze karanténu ukončit.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu. V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, je povinna podstoupit RT-PCR test.

Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření a nestihly podstoupit RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2  v rozmezí  5. – 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou,  mohou tento test podstoupit  i v dalších dnech nařízeného karanténního opatření, tzn. 8. den a později.  Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí.

O nařízení karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží.

Elektronická žádanka na RT – PCR test bude vystavena pracovníky externího call-centra v rámci  trasovacího telefonického hovoru nebo v rámci vyplnění sebetrasovacího formuláře v systému chytré karantény. Zákonní zástupci žáků se následně dostaví s dětmi do laboratoře, která provádí vyšetření na Covid 19 (rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě, přes webové stránky), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jejich rodné číslo.  Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek.

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami,

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků – zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, bolest kloubů, rýma, ztráta čichu nebo chuti – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky / e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70 % alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.

Vánoční prodejní výstava v MŠ

Velmi děkujeme všem, kteří i přes zrušené dílny a vánoční jarmark tvoří krásné vánoční výrobky – DĚKUJEME, jste úžasní!! Všechny výrobky vystavujeme v šatně MŠ a jsou k prodeji 🙂 Udělejte si radost a také finančně podpořte některou z plánovaných akcí pro děti 🙂

Děkujeme za podporu, opravdu si toho vážíme!

Krásný a pohodový adventní čas

Kdy do školky ano, kdy ne?

Onemocnění dětí předškolního věku – kdy do školky ano, kdy ne?

Autoři:

Mgr. Pavlína Miltová/PMEDUCA

Odborný konzultant:

MUDr. Šárka Nesetová Šmakalová/pediatr

Rok: 2019

Mateřská škola má dle školského zákona 561/2004Sb. povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání, tzn. má zároveň povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci. Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit!

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že i mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školky, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do mateřské školy nevodit! V případě, že se u dítěte objeví známky akutního onemocnění, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí.

Jaká jsou opatření, aby dítě, které chodí do školky, bylo co nejméně nemocné?

• Pokud dítě onemocní, nechat ho doma až do úplného uzdravení (pokud dítě není doléčené, snáze ve školce onemocnění znovu a je vyšší riziko vzniku komplikací onemocnění).

• Pokud bere dítě ATB. Lékaři doporučují po ukončené léčbě ATB nevodit dítě ihned do školky, ale nechat ho ještě 5-7 dní doma, aby se imunita stihla znovu nastartovat (pokud jde dítě do školky dříve, opět hrozí, že onemocní ihned znovu).

• Nahlásit školce veškerá infekční a parazitární onemocnění, aby se dále nešířily (nebojte se je nahlásit, školka nesmí zveřejňovat konkrétní jména, jde o obecnou informaci ostatním rodičům).

• Pokud je dítě nemocné, navštívit svého pediatra (pediatr je zde od toho, aby Vaše dítě vyléčil, navíc jen on může napsat „paragraf“, abyste mohli být s dítětem doma).

• Dítě otužovat, připravovat kvalitní stravu bohatou na vitamíny (vit. D!), pěstovat pohyb – doporučuje se zápis do pohybových aktivit.

Kdy dítě do školky nepatří?

• Pokud má zvýšenou teplotu nebo horečku, tj. od teploty 37 °C výše a to i pokud mělo teplotu den před nástupem do školky nebo v noci.

• Pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak „bílou“, tak „zelenou“), až do úplného vyléčení. Pokud se u dítěte objeví „zelená“ rýma, je vhodné navštívit lékaře, který provede výtěr z nosu a cíleně nasadí léčbu.

• Pokud má dítě intenzivní kašel (to znamená kašel, který se objevuje i při klidové činnosti dítěte nebo v leže při usínání a spánku) vlhký, suchý nebo laryngální – štěkavý.

• S jakýmkoliv exantémovým infekčním onemocněním a to i po dobu rekonvalescence (neštovice, spála, 5. a 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa atd.). Po těchto prodělaných infekčních onemocněních musí dítě uschopnit lékař!

• Pokud dítě zvrací nebo má průjem (a to i v případě, že zvracelo nebo mělo průjem den před nástupem do školky). Dítě s průjmem a zvracením je nutné izolovat od ostatních, protože zde hrozí vysoké riziko přenosu nákazy. Pokud potíže již vymizely nelze jej poslat ihned do školky kvůli dietnímu režimu, který po prodělaném průjmu a zvracení musí dodržovat. Školka z provozního hlediska dietní nároky nemůže splnit!

• Pokud bere ATB anebo je v rekonvalescenci (až 1 týden po doužívání ATB). Pokud ho do školky pošleme ihned po dobrání ATB vystavujeme dítě riziku, že opět v krátké době onemocní, protože má narušenou imunitu.

• Pokud má parazitární onemocnění – roupy, vši.

• S infekčním puchýřnatým onemocněním kůže (impetigo) až do úplného uzdravení.

• S infekčním zánětem spojivek až do úplného uzdravení (dle ordinace lékaře 5–7 dní).

• Pokud má dítě opar na rtu – v době, kdy je nalitý puchýřek (jakmile puchýřek praskne a vytvoří se stroupek, do školky již může).

• Pokud má dítě molusky – do školky smí v případě, že jsou na místech, kde bezprostředně nedochází ke kontaktu s vlhkým prostředím (molusky na dlaních nebo v místech, kde usedá dítě na WC – do školky nepatří a musí se přeléčit!). Dítě ale nesmí, ať má molusky kdekoliv na těle, do bazénu!! Šíří se zejména ve vodním prostředí!

• Pokud má dítě bradavičky – šíří se přímým kontaktem, ve vodním prostředí. Dítě s bradavičkami do školky nepatří!

Jaká nejčastější infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte nebo ve své rodině musíte hlásit ve školce?

• plané neštovice

• spálu

• 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa

• impetigo (bakteriální onemocnění kůže)

• infekční zánět spojivek

• průjmovitá onemocnění – salmonelu, zvracení – rotaviry

• mononukleózu

• hepatitidu (žloutenku)

• vši, roupy, svrab

Léky ve školce

Podávání léků v mateřské školce je upraveno zákonem 561/2004 Sb. § 29, odst. 1 a 2, dále zákonem 372/2011Sb., Zákon o zdravotních službách. Výše uvedené zákony podávání léků v mateřské školce vysloveně nezakazují, ale poskytují řediteli mateřské školky možnost upravit podávání léků dětem pomocí směrnice – školního řádu.  Ve většině mateřských škol je podávání volně prodejných léků  (Paralen, Kinedril, Fenistil, Nurofen atd) pedagogům zakázáno. V případě, že dítě trpí onemocněním, které vyžaduje trvalou medikaci nebo potřebuje lék v rámci první pomoci (např. při epilepsii, febrilních křečích, astmatu aj.), je možné lék podávat pouze na základě žádosti zákonného zástupce s předložením lékařského doporučení a poučením pedagogů, kteří souhlasí s jeho podáváním.

Použitá literatura: Občanský zákoník 89/2012 Sb., Školský zákon 561/2004 Sb., Zákon o zdravotních službách 372/2011Sb.

Hygienická a organizační pravidla pro začátek školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1.9.2021 🙂

 • rodiče vstupují do budovy školy s ochrannými  prostředky dýchacích cest
 • nadále probíhá dezinfekce rukou při vstupu do budovy
 • do MŠ nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění (jako je např.  zvýšená teplota, horečka, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)
 • děti ani zaměstnanci MŠ se nemusí testovat
 • děti a pedagogický personál nemá povinnost nosit ochranu dýchacích cest