Organizační řád

Výňatek z Organizačního řádu MŠ

NÁZEV ŠKOLY: Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové

Telefon: 733 642 185

Email.adresa: buriankova.alena@post.cz

Zřizovatel: Obec Dětřichov u Moravské Třebové

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 70 999 414

IZO: 600 100 065

Kapacita MŠ: 30 dětí

Počet tříd: 1

Provoz MŠ: Po-Pá   6.00 -16.00

Koncepce MŠ: školní vzdělávací program „Aby nám spolu bylo krásně“

 1. Základní ustanovení

—————————-

1.1. Organizační řád upravuje správu mateřské školy a její organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy,práva a povinnosti pracovníků školy.

1.2. Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu ZP (262/2006 Sb.).

1.3. Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona – zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT  ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

1.4. Příspěvková organizace Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové, příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové ze dne 4.10.2002  jako příspěvková organizace. Je samostatným právním subjektem – její součástí je školní jídelna.

1.5. Základní postavení mateřské školy je zajišťovat ve spolupráci s rodinou předškolní výchovu, podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobní rozvoj. Mateřská škola přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovní péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělání.

 1. Organizační členění

—————————

2.1. V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy – vedoucí organizace, která odpovídá za plnění úkolů organizace

2.2. Škola se člení na vedení školy, učitelku a správní zaměstnance.

Organizační schéma školy

Ředitelka:

 • Řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím operativních porad, provozních porad a pedagogických rad.
 • Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich náplních.
 • Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků mzdových prostředků k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce.
 • Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy.
 • Je oprávněna při výkonu své funkce písemně pověřit pracovníky, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradila v rámci své pravomoci.
 • Odpovídá za BOZP, PO a ochranu ŽP.

Strategie řízení

Všichni pracovníci mají písemně stanoveny své kompetence.

V oblasti svých kompetencí mají právo rozhodovat, aniž by museli žádat o svolení vedení školy, mají povinnost informovat o svých rozhodnutích vedení školy, mají plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí.

 

Finanční řízení

Účetní a mzdovou agendu v plném rozsahu vede účetní obce .

Zpracování provozní agendy zajišťuje administrativní pracovnice školní jídelny.

Za správné hospodárné využívání všech finančních prostředků v souladu s platnými zákonnými normami zodpovídá ředitelka školy.

Personální řízení

Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelka školy.

Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitelka školy.

Materiální vybavení

Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí ředitelka školy.

Za ochranu evidovaného majetku odpovídá ředitelka školy.

Odpisy majetku se řídí ustanoveními zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

Řízení výchovy a vzdělávání

Organizace výchovně vzdělávacího procesu se řídí platnými školskými předpisy, vnitřním řádem školy a školním vzdělávacím programem.

Externí vztahy

Ve styku s rodiči dětí jednají jménem školy ředitelka a učitelka školy.

Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích určuje ředitelka školy.

 

Povinnosti UČITELEK

——————————————————————-

Plnit pracovní úkoly vyplývající ze zákona č.262/2006Sb., Zákoníku práce, v platném znění, Školního vzdělávacího programu, Třídního vzdělávacího programu a pracovní náplně.

Dodržovat stanovenou pracovní dobu, stanovenou pracovní náplň.

Řádně zapisovat příchod a odchod ze zaměstnání do knihy příchodů a odchodů, která je umístěna ve třídě .

Řádně a včas zapisovat odpracování i čerpání přesčasových hodin do knihy příchodů a odchodů s udáním důvodu pro přesčasovou práci

Předem hlásit výměnu pracovní směny a důvod k této výměně vedení školy.

Nahlásit začátek a konec pracovní neschopnosti nebo OČR.

Nahlásit včas vedení školy žádost o dovolenou, náhradní volno, studijní volno, neplacené volno, překážky v práci.

Nahlásit včas návštěvu lékaře, kterou musí nutně vykonat v pracovní době a vyzvednout si potvrzenou propustku

Řídit se poučením o BOZP a PO

Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se osobních údajů dětí a vnitřních záležitostí školy

Dbát na šetrné a hospodárné zacházení s pomůckami a materiálem pro výchovně vzdělávací práci

Zkontrolovat před odchodem třídu a přilehlé soc. zařízení z hlediska pořádku, hygieny a bezpečnosti

Povinnosti provozních pracovníků

———————————————————–

Plnit povinnosti vyplývající ze zákona č.262/2006Sb.,zákoníku práce

Dodržovat stanovenou pracovní dobu, stanovenou pracovní náplň

Řádně zapisovat příchod a odchod ze zaměstnání do osobního evidenčního listu

Řídit se poučením o BOZP

Nahlásit začátek a konec pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny

Nahlásit včas vedení školy žádost o dovolenou, náhradní volno, neplacené volno, překážky v práci

Nahlásit včas návštěvu lékaře, kterou musí nutně vykonat v pracovní době a vyzvednout si potvrzenou propustku

Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se osobních údajů dětí a vnitřních záležitostí školy

Účastnit se provozních porad dle pokynů ředitelky školy

Důsledně dbát na efektivní a šetrné používání čistících a úklidových prostředků

Šetrně zacházet s inventářem školy

Opouštět svoje pracoviště vždy uklizené, čistící prostředky bezpečně uložené mimo dosah dětí

Práva pracovníků:

——————————-

Všichni pracovníci mají právo na ochranu osobních informací, včetně informací týkajících se platových podmínek.

Všichni pracovníci mají právo na informace, týkající se zásadních personálních a provozních změn v organizaci

Všichni pracovníci mají právo svobodně se vyjádřit k problémům týkajícím se provozu mateřské školy.

Zákonem stanovená práva pracovníků jsou vyjádřena v Zákoníku práce

Bezpečnost  A OCHRANA ZDRAVÍ  DĚTÍ v MŠ

——————————————————————-

Učitelka zodpovídá za bezpečnost dětí v mateřské škole od doby jejich převzetí od zákonného zástupce až do doby jejich předání  zákonným zástupcům nebo pověřené osobě. Dítě lze předat pověřené osobě pouze na základě písemného pověření.

Zařízení,hračky,hřiště i jiné cíle vycházek nebo pobytu venku musí být takové, aby zde nevznikla nebezpečí úrazu dětí.dojde-li přesto k úrazu dítěte je nutné dát je ihned ošetřit lékařem a provést zápis do knihy úrazů, také okamžitě uvědomit ředitelku MŠ a zákonného zástupce dítěte.

V mateřské škole jsou zakázány veškeré tělesné tresty, ale i takové, které by mohly mít vliv na tělesný a duševní vývoj dítěte.

Děti v mateřské škole jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování dle osnovy a poučení je vždy zaznamenáno v Přehledu výchovné práce.

Vhodné je se průběžně zaměřovat  na oblast prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole, zejména na oblast šikany a vandalismu. Všichni zaměstnanci školy ohlašují ředitelce  školy poznatky o tom, že je dítě šikanováno nebo že se šikany dopouští, že je vystaveno týrání či zneužívání i mimo MŠ.

Budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti dětí opatřena domácím telefonem, který obsluhují paní učitelky. Do budovy vpouštějí poze osoby známé, zpravidla zákonné zástupce dítěte, ostatní návštěvníci musí vyčkat příchodu personálu

Opatření k zabezpečení a ochraně majetku v mateřské škole

——————————————————————————————————

Každý pracovník mateřské školy je povinen chránit majetek školy před poškozením, zničením či zneužitím.

Každý pracovník je povinen šetrně nakládat s materiálovým vybavením školy, neplýtvat materiálem, třídit odpady dle pokynů a udržovat pořádek ve všech prostorách mateřské školy.

Bezpečnostní opatření:

Za denní odemykání mateřské školy odpovídá uklizečka přicházející do služby. Odemykání vchodu pro rodiče je stanoveno na 6,00 hod. ráno.

Uzamčení vchodu budovy je stanoveno na 16,00 hod., zamykají učitelky.

Učitelka, která má koncovou službu:

 • zkontroluje uzavření oken
 • zamkne hlavní vchod.
 • zamkne branku u vstupu na pozemek mateřské školy

Cizím osobám je vstup do budovy mateřské školy  povolen jen s vědomím ředitelky školy.

Personální vchod je vždy uzavřen, návštěvy využívají domácí telefon.

Pracovníci mateřské školy ukládají své osobní věci na místa k tomu určená.

Při pobytu venku v odpoledních hodinách budou před odchodem ze tříd uzavřena všechna okna. Zodpovídají učitelky.

Pracovníci, kteří mají klíče od mateřské školy, jsou evidováni a zodpovídají za ochranu klíčů před jejich zneužitím.

Zabezpečení MŠ mimo provozní dobu:

Zaměstnanci smí  vstoupit do MŠ v době mimo provoz pouze v nutných případech a se svolením ředitelky školy.

V Dětřichově u Moravské Třebové dne 28.8.2021

Buriánková Alena