Vnitřní řád školní jídelny

I.Provozní řád ŠJ

Administrativní pracovnice ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:
– vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny
– vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení
– vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
– Provozní řád, Sanitární řád, Pokyny BOZP, Pracovní náplně

ŠJ dodržuje :
a) stanovený pitný režim
b) technologické postupy a normy při přípravě jídla
c) systém kritických bodů HACCP

Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci MŠ – se zdravotním průkazem.
Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

V kuchyni a na nástěnce v šatně je vyvěšen seznam alergenů s číselným označením. Označení přítomnosti alergenu je vyznačeno na jídelním lístku (v tištěné i elektronické podobě) číslem označující alergen.

 

II. Stravovací řád ŠJ

Časový rozvrh výdeje stravy na jednotlivých třídách:
přesnídávka: 8.00-8.30 hodin
oběd:  11.45 hodin
odpolední svačina: 14.30 – 15.00 hodin

Stravné
Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění se dítě, které je přítomno v době podávání jídla v mateřské škole, stravuje vždy.
– stravné se platí bezhotovostně na účet mateřské školy
– splatnost je vždy do 15. dne v měsíci

Výše celodenního stravného do 6 let 36,- Kč Pro 7-10 leté děti 37,- Kč
Polodenně 28,- Kč 29,- Kč
Přesnídávka 9,- Kč 10,- Kč
Oběd 18,- Kč 19,- Kč
Svačina 9,- Kč 10,- Kč

– cena stravného je závislá na výši ceny potravin a je možná změna jeho výše i v průběhu roku
– neomluvenému dítěti se započítává stravné, první den neplánované nepřítomnosti je možnost odběru jídla do vlastních jídlonosičů od 12.00hod. do 12.15.hod. v kuchyni MŠ
– otázky týkající se stravovaní projedná rodič s pracovnicí školní jídelny

Nepřítomnost dítěte
– rodiče omlouvají děti týž den nejpozději do 7.00 hod. telefonicky
– na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne
– rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte

 

III. Stravovací řád ŠJ pro dospělé

– stravování dospělých se řídí všemi výše uvedenými vyhláškami
– pracovnice MŠ a ŠJ mají během pracovní doby nárok na jedno hlavní jídlo:
cena oběda pro zaměstnance MŠ 29,- Kč
zaměstnanci hradí stravné za oběd 25,- Kč
– zaměstnancům je na stravné poskytován příspěvek z FKSP ve výši 4,- Kč
– stravné se platí měsíčně bezhotovostně na účet mateřské školy

 

IV. Informace o stravování v MŠ

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům
– tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku
– je dodržován pitný režim, který je zajištěn ovocnými čaji – částečně přislazenými, zařazujeme mošty, šťávy, džusy. Současně mají děti k dispozici pitnou vodu, vodu s citronem, s mátou.
– ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny
– ke každé svačině je zeleninová přízdoba, není ve všech případech značena na jídelním lístku
– každý den děti mají na třídách k dispozici mimo svačiny ještě misky s ovocem nebo zeleninou , skladba je přizpůsobována sezónní nabídce a aktuální nabídce na trhu
– po dohodě rodičů s vedením MŠ a vedoucí ŠJ je možné individuální řešení jakéhokoli dietetického problému. Dietetický problém nutno doložit lékařským potvrzením.

Bezpečnost a ochrana dětí po dobu výdeje stravy je zajištěna učitelkami a nepedagogickými pracovníky školy.

 

V.Pravidla pro tvorbu jídelního lístku

– řídí se platnými vyhláškami a Nutričním doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR
– podmínkou je měsíční plnění tzv. Spotřebního koše, což je evidence jednotlivých komodit,aby byla dodržena výživová norma, jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy
– nutriční doporučení vychází ze spotřebního koše a je tedy vytvořeno v souladu s výživovými normami
– nutriční doporučení je pouze metodikou, která má pomoci ŠJ vytvářet jídelníček, který odpovídá zásadám správné (zdravé) výživy

 

VI.Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zíkonných zástupců (podrobně viz Školní řád MŠ)

1) Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem, včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu. Je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se dle věty předchozí vždy.

2) Školní jídelna neposkytuje stravování dětem v mateřské škole v době přerušení provozu MŠ.

3) Zákonní zástupci jsou povinni neprodleně informovat mateřskou školu o veškerých, zejména zdravotních okolnostech, které mají souvislost se školním stravováním.

4) Všichni strávníci jsou povinni dbát pravidel správného stolování a společenského chování, udržovat při jídle klid,pořádek a čistotu.

5) Na všechny strávníky se plně vztahuje Školní řád MŠ a jiné obecně závazné předpisy.

6) Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto řádu a dále pokyny ředitelky školy, učitelky a zaměstnanců na úseku MŠ a ŠJ.

 

VII.Podmínky zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy a před jevy diskriminace, nepřátelství a násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně – patologickými jevy je výchovně – vzdělávací působení na děti již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života.
– učitelky se snaží o vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pracovníky školy a mezi pracovníky školy a rodiči
– učitelky nesou zodpovědnost za dodržování hygieny, dbají na dodržování pitného režimu dětí
– pedagogické pracovnice opakovaně poučují děti přiměřenou formou o bezpečném a kulturním chování v prostředí MŠ

 

VIII.Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců

– děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy, zacházet s ním ohleduplně a nepoškozovat úmyslně majetek školy
– po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání a stravování dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti s majetkem zacházely šetrně a nepoškozovaly je.

 

Tento vnitřní přepis nabývá platnosti dne 1. 9.2019
Buriánková Alena
ředitelka MŠ