ŠVP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

(jedná se o výňatek)

1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola je umístěna v malé obci v jednopatrové budově. Ta byla vystavěna v roce 1900 a sloužila jako škola. V roce 1976 skončila celková rekonstrukce a škola byla přebudována na mateřskou školu.

Budova mateřské školy je posazena uprostřed obce a ze všech stran obklopena překrásnou přírodou a zelení. Nedaleko školy je les, louky, přírodní hřiště a stezky, které nám nabízí trávit bezpečný pobyt venku mimo dopravní ruch. Blízká příroda skýtá pro děti spoustu podnětů v enviromentální výchově.

Celková užitková plocha je 303 m2, čisté užitkové plochy je 160 m2, plocha pro pobyt dětí je 119 m2.

Vytápění budovy je zajištěno plynovým kotlem umístěným v kotelně OÚ. Osvětlení je přirozené – okny  a umělé – zářivkami.

V budově se nachází velká třída s hernou a námětovými koutky. Je zde vytvořen velký vzdušný prostor pro hru dětí. Barevné stolečky děti využívají jak při spontánních i řízených činnostech, tak ke stolování. Dětmi oblíbený je větší výtvarný koutek.Dřevěný domek s hračkami převážně pro dvouleté děti, které jsou jim zde lehce dostupné.

Druhá velká místnost slouží jako herna a tělocvična. Využíváme ji zároveň jako lehárnu, přičemž lehátka se denně rozkládají. Je zde také umístěn relaxační a čtecí koutek pro děti s poličkami a zavíracím otočným křeslem.

Dále je v MŠ umístěno sociální zařízení (umývárna s dětskými toaletami, WC pro dospělé), prostorné chodby skýtají možnost uložení tělocvičného nářadí a jiných pomůcek.

Velká šatna dětí je využívána také k prezentaci dětských výtvorů, výstavám a sdělování informací pro rodiče.

Přímo v budově je nově zrekonstruovaná kuchyň (dvě místnosti a sklad), ve které je připravovaná veškerá strava podávaná v MŠ.

Vedle kuchyně se nachází úklidová místnost a přípravna zeleniny.

Na budovu školy navazuje rozlehlá školní zahrada, která je vybavena dětskými dřevěnými lavicemi, lavičkami, pískovištěm, houpačkami (pérové, závěsné i lavicová), multifunkční sestavou (lezecká stěna, domeček, klouzačka, žebřík) a zastřešenou pergolou. Dle finančních možností jsou hrací prvky obměňovány a dovybavovány. Členitý terén zahrady umožňuje bohaté celoroční využití (sportovní a pohybové aktivity dětí – míčové hry, koupání v bazénu, ale také sáňkování, bobování).

Od 1.1.2003 získala mateřská škola právní subjektivitu.

2 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

2.1 Věcné podmínky:

Vnitřní a venkovní prostory mateřské školy odpovídají kapacitě 30 dětí. Třída a lehárna jsou vybaveny dětským nábytkem, který postupně obnovujeme nebo renovujeme. Židličky a stoly vyhovují dětem od 2 do 6 let.

Hračky a didaktické pomůcky jsou různorodé, jsou průběžně doplňovány a uloženy přehledně na dosah dětí, aby si je mohly samostatně brát a zpětně uklízet na správné místo (police ve tvaru domečku a auta, běžné police, skříně a šuplíky).

Prostorové uspořádání vyhovuje individuálním a skupinovým činnostem dětí, hrací kouty (kuchyňka, kosmetický a kadeřnický, výtvarný, dopravní, přírodovědný a konstruktivní koutek, čtenářský koutek, audio kotek) obměňujeme a doplňujeme podle zájmů dětí.

Dětský nábytek (barevné stolečky a židličky), tělocvičné nářadí (ribstoly, trampolína, žíněnka, Polykarpova stavebnice, chůdy, kameny, míče různých velikostí, kruhy hula-hop, balanční pomůcky, senzomotorické podložky, švihadla, lano aj), hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek (dětská sedačka, taburetky, křesla, lehátka, polštářky) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a spolu s dětským povlečením jsou estetické.

Pro pohybové vyžití dětí v současné době slouží především herna s lehárnou a školní zahrada, či blízké sportovní hřiště (víceúčelové a fotbalové).

Hygienické zařízení odpovídá současným normám v platném znění.

Škola má dostatečné sklepní prostory.

K výzdobě mateřské školy využíváme výtvory dětí, vyrobené v průběhu celého školního roku, tématické výrobky od rodičů vycházející z projektů a kreativní tvorbu učitelek. Zlepšujeme tak esteticky prostory školky a umožňujeme všem hostům a rodičům si práce dětí prohlédnout.

Na budovu školy navazuje školní zahrada, která je zrekonstruovaná a vybavena zahradním nářadím (dětské lavice, lavičky, pískoviště, houpačky – pérové, závěsné i lavicová, multifunkční sestava – lezecká stěna, domeček, klouzačka, žebřík, dětský kolotoč, prolézačka pes, lanová lávka, vrbové stavby), zastřešenou pergolou a vhodným členitým terénem. Podle finančních možností chceme zahradu postupně dovybavovat dalšími průlezkami a aktivitami pro děti.

K zahradě náleží také sklad venkovních hraček a dětský nafukovací bazén.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

2.2 Životospráva:

Děti mají dostatek volného pohybu v průběhu celého dne. Je respektována jejich individuální potřeba aktivity, spánku i odpočinku.

Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizace činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, aby mohli rodiče přivádět děti podle svých možností, aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě MŠ.

Režim dne respektuje 3hodinový interval mezi podáváním jídla, dobu pobytu venku i individuální potřebu spánku. Pro děti s menší potřebou spánku jsou nachystány po odpočinku po obědě klidové aktivity-kreslení, pracovní listy, skládanky nebo pohádky. Dle zájmu také zájmová výuka hudebně dramatická s prvky anglického jazyka a dále jóga.

V případě příznivého počasí se doba pobytu venku dopoledne prodlužuje a děti chodí ven i v odpoledních hodinách.

Dětem je podávána plnohodnotná, pestrá a vyvážená strava dle předpisů z vlastní školní kuchyně. Je zachována vhodná skladba jídelníčků a dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů i nápojů. Děti do jídla nenutíme, je respektována jejich individuální potřeba jídla. Děti si samy chystají svačiny z vozíku na stůl, dle chuti si mažou pečivo. Před obědem si prostírají stůl. Samostatně se obsluhují v průběhu celého oběda.

Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne. Dětem je podáván slazený čaj a různě ochucená voda. K individuálnímu pitnému režimu děti používají vlastní hrníčky, aby si je bezpečně poznaly.

Učitelky se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

2.3 Psychosociální podmínky:

Snahou všech zaměstnanců školy je spokojené, aktivní a samostatné dítě, které chápe zodpovědnost za své jednání.

Nově příchozím dětem je umožněna po domluvě s rodiči postupná adaptace. Pro zkrácení doby adaptace připravujeme pro rodiče nově příchozích dětí individuální rozhovor, zjišťující zájmy dětí, dovednosti v sebeobsluze, stravovací návyky aj.

Učitelky respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají jejich uspokojování. Nenásilně a citlivě navozují situace klidu, pohody a relaxace. Děti nejsou neurotizovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená předem stanovenými pravidly.

V průběhu školního roku si společně s dětmi vytváříme pravidla soužití a všichni se snažíme o jejich dodržování. Komunikace mezi dětmi a dospělými je přímá a vstřícná, ke komunikaci jsou využívány všechny činnosti v průběhu celého dne, i komunitní kruh. Je respektováno právo dítěte na hru, nečinnost a odpočinek. Třída má vybudované odpočinkové kouty (dětská sedačka, taburetky, křesla, klidové polštářky, relaxační a čtenářský koutek), kde mají děti možnost si odpočinout.

Pedagogický styl, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se empatickou a naslouchající komunikací učitelky s dětmi. Při práci se počítá s aktivní spoluúčastí dětí.

Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Učitelky se vyhýbají negativním slovním komentářům, dostatečně oceňují a vyhodnocují konkrétní projevy a výkony dítěte.

Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra a tolerance, zdvořilost a vzájemná podpora. Dospělí se chovají spolehlivě. Toto vše se nám potvrdilo ve Vnitřní evaluaci mateřské školy Barvy života.

2.4 Organizace:

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální a aktuální potřeby dětí. Vzdělávací nabídka odpovídá věkovým i individuálním potřebám, v průběhu dne se prolínají aktivity spontánní a aktivity řízené učitelkou. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, aby nacházely potřebné zázemí, klid a soukromí.

Učební aktivity jsou uskutečňovány zejména formou hry a prožitkovým učením, které je založeno na přímých zážitcích a podporuje dětskou zvídavost a zájem poznávat nové věci.  Využíváme samostatných aktivit, do činností děti nenutíme, respektujeme osobní soukromí dětí.

Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hry, aby ji mohly dokončit, a nebo se k ní později vrátit. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby se děti zapojovaly do organizace činností a pracovaly svým tempem.

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost se realizovat ve velkých i malých skupinách.

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám dětí.

Vzdělávací nabídku učitelky podrobně rozpracovávají v Třídním vzdělávacím programu, který vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a rodiče s ní průběžně seznamují na nástěnkách v prostorách mateřské školy.

Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuální přístup učitelky, aby se dítě co nejdříve adaptovalo.

2.5 Řízení mateřské školy:

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny (viz. Organizační řád, Školní řád a směrnice ředitelky) a na přístupném místě vyvěšeny. Velký důraz je kladen na týmovou práci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství.

Vytváříme funkční informační systém, a to jak uvnitř MŠ, tak navenek – hlášení v místním rozhlase, plakáty a informovanost rodičů učitelkami, internetové stránky školy, deníčky, SMS zprávy, vývěska a také osvědčená aplikacenasems.cz, která nabízí širokou škálu využití (omluvenky, fotogalerie, přehled kroužků, zprávy pro rodiče aj.).

Ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu.

Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí dílčí úspěchy, podporuje vzájemnou spolupráci – celý kolektiv tvoří pracovní tým, který je ochotný spolupracovat a pomoci tam, kde je třeba.

Ředitelka s učitelkou vypracovávají ŠVP. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ a jsou užitečné. Z výsledků budou vyhodnocovány závěry pro další práci.

MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se ZŠ a také s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí –SPC v Moravské Třebové, PPP Svitavy, Raná péče Pardubice, SPC Bystré u Poličky, SVP Alfa Svitavy.

2.6 Personální zajištění:

V mateřské škole pracují 2 učitelky (učitelka a ředitelka) na celý úvazek a další učitelka s úvazkem 0,33%, která doplňuje překrývání kmenových učitelek a pozici školního asistenta. Ředitelka, i obě učitelky splňují požadovanou kvalifikaci.

Učitelky se stále a průběžně sebevzdělávají, využívají nabídky různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. Vzdělávání je cílené a tematicky zaměřené, vychází z evaluační činnosti ředitelky a z potřeb realizace kvalitní vzdělávací činnosti. Ředitelka podporuje a sleduje další růst profesních kompetencí (včetně své osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Každá iniciativa ze strany učitelek, která souvisí se zkvalitněním vzdělávacího procesu, je vítána a maximálně podpořena.

Služby učitelek jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče i požadované 2,5 hodinové překrývání učitelek.

Učitelky budou jednat a chovat se tak, aby byly vždy na profesionální úrovni v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Specializované služby, jako je logopedie či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým učitelka sama není dostatečně kompetentní, jsou zajištěny ve spolupráci s příslušnými odborníky – speciální pedagog, logoped, pediatr aj.

2.7 Spoluúčast rodičů:

Záměrem naší školy je navázat úzkou spolupráci s rodinami dětí. Již při přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání mají rodiče možnost navštívit a prohlédnout si prostory školy, seznámit se s naším ŠVP i osobně s naším personálem.

Velký důraz klademe na spolupráci v adaptačním období – rodiče mají možnost naší školku navštívit s dítětem ještě před zahájením školní docházky, zapojit se do činností. Pravidelně pořádáme informativní rodičovské schůzky.

Pro rodiče a děti máme sestavené doplňkové projekty „Společně nám to půjde lépe“, „Mámo, táto, hraj si se mnou“, „Mámo, táto, čti si se mnou“ a „Školka plná zábavy“,  „Hurá ven s rodiči“ a „Měsíční výzvy“, „DOBROdružství“, „Cvičíme se zvířátky“ a „Rodičovské kavárny“. Rodičům jsou také k dispozici antistresové omalovánky, které vycházejí z měsíčních témat TVP.

Ve vztazích mezi učitelkami a rodiči by měla panovat oboustranná důvěra a otevřenost, respekt a ochota spolupracovat – spolupráce funguje na základě partnerství.

Učitelky se snaží maximálně vyhovět konkrétním potřebám jednotlivých dětí, resp. rodin. Obě pravidelně informují rodiče o individuálních pokrocích dětí v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.

Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje prostřednictvím osobního kontaktu, letáčků a písemných informací na nástěnkách v prostorách MŠ a internetových stránkách. Mají dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů, námětů či připomínek a to jak anonymně, tak v úředních hodinách v ředitelně v MŠ.

Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a soukromí rodiny a neposkytují nevyžádané rady.

MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě – nabízí poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

2.8 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

V naší mateřské škole se snažíme o to, aby náš vzdělávací program uspokojoval základní i speciální potřeby dítěte, vytvářel optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj a přirozené prostředí pro získávání životních kompetencí. Nejen že je naše mateřská škola bezbariérová s velkými prostory a ke každému dítěti přistupujeme opravdu individuálně, denně také využíváme při cvičení různé rehabilitační a relaxační pomůcky.

Nebráníme se myšlence integrace dětí se zdravotním postižením do společnosti a inkluze – splynutí v jednu společnost, ve které se všichni vzájemně respektujeme. Na základě vlastních profesních zkušeností jsme přesvědčeni, že školní docházka společně s dětmi bez postižení hendikepovaným dětem výrazně pomáhá v pěstování zdravého sebevědomí a začlenění se mezi ostatní. Dětem bez postižení pak pomáhá soužití s těmito dětmi naučit se bez problémů přijímat lidi s nějakou odlišností a umět se k nim chovat přirozeně. Chceme všechny děti připravovat na to, aby byly schopny se aktivně vyrovnávat s přirozenou stávající životní realitou. Uvědomujeme si, že zdárný průběh a celkový úspěch integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je závislý na systematickém přístupu k dítěti a rodině i na spolupráci rodiny, školy a školského poradenského zařízení.

V případě potřeby konzultují učitelky vše s odborníky nebo doporučí rodičům vyhledat odbornou pomoc a zprostředkují kontakt na odborníka. Škola vyžaduje od učitelek a ostatních pracovníků profesionální přístup, aby děti se speciálními potřebami byly přijímány učitelkou i kolektivem stejně jako jiné děti a ochránili tak děti od negativní zpětné vazby od okolí.

Pro dítě se speciálními potřebami vytváří učitelky individuální vzdělávací plán, který je schvalován rodiči a ředitelkou školy. Stanovování podpůrných opatření prvního stupně je v kompetenci mateřské školy s možností spolupráce s odborníkem. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována školským poradenským zařízením po konzultaci se školou a zákonným zástupcem dítěte.

V případě potřeby jsou přizpůsobovány a upravovány podmínky v MŠ (životospráva, věcné prostředí, organizace vzdělávání i personální zajištění) s ohledem na vývojová a osobnostní specifika a potřeby dětí. Při výuce vytváříme podnětné a vstřícné prostředí. Samozřejmostí je sebevzdělávání a doplňování kvalifikace v oblastech speciální pedagogiky obou učitelek.

Naše mateřská škola věnuje pozornost také mimořádně nadaným dětem. V předškolním vzdělávání se to děje především prostřednictvím zabezpečení bohaté nabídky činností specifických zájmů a schopností těchto dětí. Klademe důraz na rozvoj sociální oblasti a oblasti návyků a sebeobsluhy, ve kterých mívají mimořádně nadané děti problém.

3 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu dětí od 6,00 hod.do 16,00 hod. Máme jednu heterogenní třídu, ve které pracují: ředitelka, 1 učitelka na celý úvazek a další učitelka na 33% úvazku, nutná k překrývání směn učitelek. Tato je zároveň akreditovaná chůva a nyní 20 hodin týdně na pozici školního asistenta. Dále 2 provozní zaměstnanci s plným úvazkem a 1 na vedlejší pracovní poměr.

V budově se nachází velká třída s hernou a námětovými koutky. Je zde vytvořen velký vzdušný prostor pro hru dětí. Barevné stolečky děti využívají jak při spontánních i řízených činnostech, tak ke stolování. Děti využívají větší výtvarný koutek. Dřevěný domek s hračkami převážně pro dvouleté děti, které jsou jim zde lehce dostupné.

Druhá velká místnost slouží jako herna a tělocvična. Využíváme ji zároveň jako lehárnu, přičemž lehátka se denně rozkládají. Je zde také umístěn relaxační, čtecí a audio koutek. Dále je v MŠ umístěno sociální zařízení (umývárna s dětskými toaletami, WC pro dospělé), prostorné chodby skýtají možnost uložení tělocvičného nářadí a jiných pomůcek. Velká šatna dětí je využívána také k prezentaci dětských výtvorů, výstavek a informací pro rodiče.

Personální obsazení:

Alena Buriánková – ředitelka školy

Eva Žáčková – učitelka

Inha Tajovská – učitelka s nižším úvazkem, školní asistent

Jaroslava Šlezarová – kuchařka

Alena Smolíková – školnice, uklizečka

Kynclová Emilie  – administrativní pracovnice ŠJ

V mateřské škole se zaměstnanci řídí Školním a Pracovním řádem vypracovaným ředitelkou MŠ.

Do MŠ jsou přijímány děti ve věku zpravidla 2 – 6 let. Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která stanovuje kritéria pro přijímání dětí (blíže upřesněno ve Školním řádu mateřské školy). Kritéria přijímání dětí jsou přístupně zveřejněna rodičovské veřejnosti. Zápis do MŠ se koná vždy v období od 2. do 16.5. dle platné legislativy a termín je zveřejněn na úřední desce, v prostorách školy a pomocí letáčků na přístupných místech široké veřejnosti, či internetových stránkách školy. Rodiče podávají žádost o umístění dítěte přímo v MŠ.  Podmínky k přijímacímu řízení jsou zakotveny ve Školním řádě.

Novým dětem jsou vytvořeny podmínky pro jejich postupnou adaptaci na nové prostředí. Adaptační doba je individuální a přímo závislá na osobnosti dítěte.

Jsme si vědomi náročnosti na psychiku dítěte při přechodu z rodinného do méně známého či zcela neznámého prostředí mateřské školy. Chceme předejít případným obtížím a usnadnit začlenění dětí do nových sociálních a materiálních podmínek.

Adaptační program spočívá v různých formách postupného přivykání. Například zkrácením počáteční docházky do mateřské školy na 1 nebo 2 hodiny denně, společným krátkým pobytem rodiče a dítěte ve třídě, možností zachování sourozeneckých a kamarádských vazeb (smíšená třída). Další možnosti jsou velmi rozmanité a lze je dohodnout mezi rodiči a učitelkou na třídě – podle individuálních zvláštností dětí.

Po ukončení adaptace informuje učitelka rodiče, jak proběhlo zařazení dítěte. Úspěšná adaptace ovlivňuje kvalitu dalšího pobytu dítěte v mateřské škole.

Děti jsou v jedné třídě a vytvářejí věkově smíšenou skupinu dětí. Pouze při řízených činnostech vytvářejí předškolní děti homogenní skupinu. Mateřská škola využívá ke svým činnostem pouze přízemí jednopatrovou budovu.

Během dne je zajištěn pravidelný řád, který je však současně flexibilní a umožňuje organizaci v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Při vhodném počasí se řada aktivit přesouvá na školní zahradu.

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený.

Práce s dětmi vychází z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi dětmi samotnými a mezi učitelkou a rodiči. Na těchto základech individuálně uspokojujeme různé potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyvážených spontánních i řízených aktivit, dle potřeb a možností konkrétní skupiny. Specifickou formou je didakticky cílená činnost (přímo či nepřímo řízená), v níž je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Je založeno na aktivní účasti dětí, omezující přijímání hotových poznatků a využívající zejména prožitkového, kooperativního a situačního učení.  Zvýšená péče v didakticky cílených činnostech je věnována dětem s odkladem školní docházky a předškolním dětem v kolektivních i individuálních činnostech. Předškoláci a děti s odkladem školní docházky jsou zapojeny do Metody dobrého startu (viz. příloha). Spontánní hry probíhají od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku (u předškolních dětí též v době nespavého režimu) celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí a jejich tempo. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností.

Doplňkové aktivity, které jsou společně plánované s rodiči na daný kalendářní rok a jsou přílohou ŠVP jsou organizovány především v odpoledních hodinách, a to společně s rodiči. Tematicky navazují na integrované bloky, doplňují je a rozšiřují tak vzdělávací nabídku. V případě výletů je organizace dne uzpůsobena dle požadovaných potřeb.

Nadstandartní aktivity jsou vždy předem konzultovány s rodiči a zařazovány na základě projeveného zájmu. Veškeré informace (pro koho je akce určena, kdy, kde a s kým bude probíhat) jsou k dispozici v prostorách MŠ, u učitelek či na internetových stránkách.

Časový harmonogram
6.00 – 9.30

– Příchod dětí do školky

– Hry a činnosti dle volby dětí, rekreační chvilky, uspokojování sportovních aktivit, upevňování hygienických návyků, nabídka výchovně vzdělávací činnosti individuálních i skupinových,.

– Hygiena, dopolední svačinka, upevňování návyků sebeobsluhy a samostatnosti

– Didakticky cílené činnosti dětí

9.30 – 11.45

– Příprava na pobyt venku

– Pobyt venku, vycházky po okolí, pohybové aktivity na školní zahradě, poznávání okolní přírody.

11.45 – 12.30

– Příprava na oběd

– Oběd, upevňování správných návyků při stolování, sebeobsluze, samostatnosti.

12.30 – 14.00 – Převlekání, četba pohádky, odpolední odpočinek, dle možností nabídka klidné činnosti pro děti s nižší potřebou spánku.
14.00 – 16.00

– Převlékání, hygiena, odpolední svačinka

– Hry dětí podle vlastního výběru, opakovací chvilky, individuální činnost

Školní akce v průběhu roku:

 • celoroční akce – sběr víček, sběr papíru, sběr pomerančové a citronové kůry
 • námětové dny vycházející z TVP (viz. projekt Školka plná zábavy)
 • výlety do přírody – i ve spolupráci s rodiči
 • Metoda dobrého stratu pro předškoláky
 • jóga pro předškolní děti
 • hudebně-dramatický kroužek s prvky anglického jazyka
 • drakiáda
 • účast ve výtvarných i jiných soutěžích
 • exkurze – ZŠ, ZD, HZS Mor. Třebová, letiště Staré Město a jinde dle aktuální nabídky
 • divadla – návštěvy divad. představení, ale i divadla ve školce
 • Halloweenský karneval
 • návštěva čerta, Mikuláše a anděla ve školce
 • předvánoční i Velikonoční dílny s rodiči
 • rozsvěcení vánočního stromu ve spádových obcích (Dětřichov u M.T., Borušov)
 • vánoční jarmark
 • výlet vlakem do Prahy na vánoční trhy
 • oslava Vánoc – besídky pro rodiče
 • masopustní karneval s maskami
 • soutěže pro rodiče i děti
 • plavání – plavecká škola Mohelnice
 • tvořivé odpoledne s tatínky
 • školka v přírodě
 • oslava Dne matek s besídkou a společným posezením
 • charitativní akce
 • barevný týden
 • oslava Dne dětí – zábavné dopoledne, soutěže ve školce i v obci.
 • pirátské dopoledne
 • oslava Dne otců
 • dobrodružná noc pro budoucí školáčky
 • společný výlet s rodiči do ZOO
 • slavnostní rozloučení s předškoláky, pasování na školáky
 • společné uzavření školního roku – zahradní slavnost s rodiči a pěnou pro děti

4 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Pracujeme podle „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.“

Sestavený program by měl umožňovat dětem prožít čas v mateřské škole radostně, být zdrojem příjemných zkušeností a dobrých základů do dalšího vzdělávání i do života. Neusilujeme o pouhé naplňování dětské mysli, ale jde nám především o aktivní zájem dětí a o podporu chuti dívat se kolem sebe, naslouchat i objevovat, nalézat odvahu ukázat, co vše už dítě umí, zvládne a dokáže.

Směřujeme dítě k tomu, aby získalo předškolnímu věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, schopnost být samo sebou a zároveň poznalo základy svého zdravého sebevědomí. Vedeme děti ke schopnosti přizpůsobit se kolektivu a přijmout etické a lidské hodnoty.

Cílem naší snahy je samostatné, spokojené dítě, které je připravené se učit a rozvíjet své schopnosti, vnímat své okolí a komunikovat s ním.

Ve své práci preferujeme všestranný rozvoj dítěte, který vychází z upřímných a vlídných vztahů mezi učitelkou a dětmi a mezi dětmi samotnými. Na základě pevných vztahů budeme uskutečňovat uspokojování potřeb dětí, jak fyzických, tak i psychických, které vychází jednak ze zákonitosti vývoje dítěte, tak z konkrétních situací, citových vztahů dítěte i zájmu celé skupiny.

Metody a formy práce:

Snažíme se, aby způsob práce s dětmi v naší mateřské škole byl založen na přímých zážitcích dítěte, podporoval dětskou zvídavost a přirozenou potřebu objevovat, nabízel dítěti dostatečný prostor pro spontánní aktivity a svobodnou volbu, podněcoval radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, a vytvářel přirozené zázemí pro osvojování nových zkušeností, zážitků a vědomostí.

Nabídka činností je velmi pestrá. Děti si mohou vyzkoušet samy mnoho zajímavých činností. Snažíme se dětem přiblížit život lidí ve všech jeho podobách a vytvářet situace, které děti mají možnost samy řešit a projevit se. Je pro nás velmi důležité prožitkové učení a proto dětem poskytujeme mnoho podnětů a snažíme se je aktivně zapojovat.

Klademe důraz na:

individuální přístup k dětem

efektivní komunikaci

možnost svobodné volby, nenásilné vedení dítěte

vlastní iniciativu dítěte

kooperace učitelka – dítě, dítě – dítě

věková přiměřenost úkolů

aktivní účast dítěte

vhodně připravené, přátelské a bezpečné prostředí s radostnou, lákavou a vstřícnou atmosférou

řešení smysluplných úkolů v podmínkách kooperativního učení

spontánní sociální učení (vzájemné respektování, soucítění, pomoc)

prevence sociálně – patologických jevů

aktuální zpětnou vazbu a sebehodnocení

otevřenost školy k rodičům a veřejnosti

dbáme na dodržování pravidel

5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Učitelka mateřské školy je postavena do role poradce, partnera, pozorovatele a terapeuta, což znamená nepředávat dětem informace, nemanipulovat s nimi a jejich názory, ale učit děti „chtít se učit“, mít aktivní zájem objevovat, docházet samostatně ke vzdělávacím cílům a najít odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne, dokáže.

Současný svět je plný lhostejnosti, urážek a násilí a čím dál více se také toto začíná odrážet i v chování malých dětí, což nás přivádí ke snaze připravit dětem výchovný program, jehož důležitým záměrem je pěstování úcty k vlastní osobnosti a vytváření funkčních mezilidských vztahů bez násilí. Naše přání je, aby každé dítě cítilo, že je nedílnou součástí kolektivu naší MŠ, aby u nás získalo nové kamarády, dovedlo si hrát a spolupracovat s ostatními. Vytvořily jsme proto Vzdělávací program pod názvem „Aby nám spolu bylo krásně“.

Vzdělávání v MŠ je cílevědomý a plánovaný proces. Skloubením předem připravených aktivit a spontánních příležitostí chceme vytvořit vhodné prostředí pro účinné vzájemné poznávání, které v malých dětech podnítí rozvoj smyslu pro kamarádství, soucítění, součinnost a přívětivost. Vytvořit prostředí, v němž by děti mohly s pocitem bezpečí nerušeně zkoumat okolní svět, objevovat vnitřní taje svých emocí a bádat v oblasti mezilidských vztahů.

Dlouhodobé úkoly školy:

 1. Učit děti nebojácně komunikovat, naslouchat a vnímat přání druhých (každodenní individ. rozhovory, vyprávění při ranních kroužcích)
 2. Učit děti přiměřenému sebeprosazování, umění samostatného rozhodování,uvědomění si, že každý nese za své rozhodnutí odpovědnost (každodenní činnosti spontánní i řízené)
 3. Učit děti toleranci, soucítění, vnímat přání druhých, ochotě pomoci.(každodenní činnosti spontánní i řízené)
 4. Vést děti ke zdravému životnímu stylu (podporovat děti v  pitném režimu, zvýšit podíl celozrnného pečiva, ovoce a zeleniny v jídelníčku MŠ, odpočinkové aktivity uzpůsobovat individ. potřebám dětí)
 5. Vytvářet u dětí citlivý vztah k životnímu prostředí, učit děti chránit přírodu 
 6. Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou(prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, experimentů, encyklopedií)
 7. Podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů(naučit děti vnímat různost kulturních komunit jako samozřejmost, vést je k porozumění a přátelství s dětmi rómské či jiné národnosti)

Cílem školního vzdělávacího programu je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.

Školní vzdělávací program umožňuje učitelkám uskutečňovat své vlastní nápady a čerpat i ze zkušeností dětí, vychází také z podmínek obce a využívá všech přírodních i kulturních zajímavostí, které tato lokalita skýtá.

Profilujeme se jako vesnická mateřská škola respektující přirozený způsob života na vesnici a jeho tradic.

MŠ pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu již od školního roku 2005/2006.  ŠVP byl postupně inovován dle podmínek školy.

Třídní vzdělávací program pod názvem „Aby nám spolu bylo krásně“ je rozpracovaný do tématických celků.

Jednotlivá témata jsou zpracována formálně na školní měsíce, ale v praxi nejsou pevně ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ. Jsou dostatečně široká, vycházejí z přirozeného života kolem nás.

Při jejich tvorbě jsme vycházeli z předchozích zkušeností a celky obsahují pestrou nabídku témat. Okruhy jsou zpracovány velmi pečlivě a podrobně a vždy obsahují dílčí vzdělávací cíle, okruhy činností a očekávané výstupy.  Vzdělávací obsah je tvořen mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických. Celky školního programu jsou tvořeny cyklicky a každoročně se opakují.

Třídní vzdělávací program je otevřený dokument, který se může v průběhu školního roku doplnit nebo některé části vyjmout či upravit. Ze vzdělávací nabídky učitelky rozpracují integrované tématické bloky, zpravidla na týden. Ty představují konkrétní program pro děti a rodiče se s ním seznamují na nástěnce ve vestibulu MŠ.

Zpracování třídního programu:

– volba konkrétního vzdělávacího programu – tématického celku

– analýza situace ve třídě

– formulování témat

– volba specifických cílů

– realizace tématu ve třídě

– hodnocení výsledků vzdělávacích aktivit (učitelka sama i spolu s dětmi)

Názvy tématických bloků:

Paleček a jeho kamarádi

Podzimní kouzlení

Co hlásí zima

Stopy v zimě

Zimní dobrodružství

Jak je ten svět zařízen

Hody, hody, doprovody

Jarní probuzení

Hřej sluníčko, hřej

Léto krásně zpívá

Obsahová náplň témat:

Paleček a jeho kamarádi

Začátek školního roku je změřen na adaptaci dětí na nový kolektiv a prostředí naší MŠ. Je založen na spontánních aktivitách dětí a stmelování kolektivu. Společně sestavíme a stanovíme pravidla chování, která budeme dodržovat a respektovat.

S pomocí veršované pohádky „Paleček a jeho kamarádi“ se seznámíme s vlastní ručkou, jejími částmi a procvičíme nejen sebeobsluhu a jemnou motoriku.

S Palečkem se také vydáme do lesa, kde poznáme jak rostliny, stromy, tak také zvířátka a jejich život.

Přichází podzim a s ním nové hry a poznatky.

Podzimní čas

Vycházíme ze změn a dění v přírodě souvisejícím s příchodem podzimu. Zaměříme se na charakteristické počasí, vhodné oblečení a vše, co s podzimem souvisí.

K podzimu patří také řada plodin, proto se vlastními zkušenostmi seznámíme s celou řadou ovoce a zeleniny, uspořádáme dýňové dílny pro rodiče. Nesmíme také opomenout další dary přírody, jako jsou listy a kaštany, ze kterých jistě děti vytvoří krásné výrobky na naši výstavu.

Užijeme si spoustu zábavy při klasické podzimní zábavě – drakiádě.

Co hlásí zima

Začneme se připravovat na příchod nového ročního období – zimy, která je plná zvyklostí, svátků a zábavy.

Seznámíme se s tradičním svátkem sv. Martina a jeho významem.

S příchodem Adventu budeme společně nasávat příjemnou atmosféru a kouzlo vánočních svátků. Rozsvítíme stromeček a uspořádáme již tradiční vánoční jarmark.

Čarovná zima

V prvním týdnu se budeme těšit na návštěvu Mikuláše, Andílka a také Čertíka. Naučíme se velké množství básniček a písniček, které se jistě Mikulášovi budou líbit. A společně si užijeme čertovské dopoledne plné her a zábavy.

Toto téma je věnované především hlavním a krásným zimním svátkům, tedy Vánocům.

Děti se seznámí s tradicemi těchto svátků, významem a samy si pro své rodiče připraví Vánoční besídku s dárečkem. Po Mikulášovi nás jistě navštíví také Ježíšek.

Jak je ten svět zařízen

Úvod tématu je věnován vstřebávání zážitků z prožitých Vánoc a přicházejícímu svátku Tří králů.

Vedle zimní zábavy si děti osvojí řadu nových znalostí o místě, kde žijí a rozšíří si dosavadní poznatky o životě ve městě a na vesnici.

Na toto téma plynule navazuje poznávání a seznamování s rodinou všech dětí ve školce.

Získané poznatky o rodině a našem okolí dále rozšíříme o nové poznatky o různých povoláních. Ve školce nás navštíví hasiči, kteří nás seznámí se svým povoláním. Navštívíme také hasičskou stanici v Moravské Třebové. Společně se také zapojíme do soutěže Požární ochrana očima dětí a využijeme znalostí a poznatků o povolání hasiče získané při společných setkáních.

Společná dobrodružství

Hned v prvním týdnu získají děti hluboké znalosti o lidském těle, jeho částech i funkcích. Všechny získávané informace si děti předávají hravou a zábavnou formou.

Dalším podtématem jsou dopravní prostředky a s nimi související dopravní značky. Prohloubené vědomosti jistě děti plnohodnotně využijí v jejich osobním životě.

Pomalu uzavíráme téma zimy, které je završeno Masopustním týdnem a především maškarním karnevalem ve školce. Prostřednictvím této slavnosti se děti seznamují s dalšími zvyklostmi a tradicemi.

Jarní probuzení

Příroda se pomalinku probouzí a my toho využijeme k získání nových poznatků k dalšímu ročnímu období – jaru. Zvolené činnosti jsou zaměřené na poznávání přírody – její rozmanitosti a krásy. Využíváme především změn v přírodě, které děti mohou samy pozorovat. Vypravíme se spolu do říše květin a mezi domácí zvířátka.

Poznáme různé materiály kolem nás, jejich vlastnosti a využití. Vyzkoušíme si několik zajímavých pokusů.

Naši malí školáčci se pilně připravují k zápisu do základní školy a my jim v tom pomáháme, aby vše co nejlépe zvládli. Hravou formou si společně opakujeme získané vědomosti a dovednosti, které děti získaly během společných činností ve školce. Motivací a odměnou bude pro děti jistě diplom “Šikovného předškoláka“ a medaile.

Svět je plný kouzel

Připravujeme se na krásný svátek jara – Velikonoce. Děti se s Velikonocemi seznámí jak z pohledu tradic, tak také historie a významu. S řadou velikonočních tradic a technik se seznámí prakticky. Uspořádáme také dílny pro rodiče.

Pamatujeme na svátek naší planety Země. Budeme se povídat nejen o ní, ale také o celém vesmíru, který nás obklopuje. Zapojíme se také aktivně do péče o své okolí.

Oblíbeným svátkem je také pálení čarodějnic, kterému věnujeme poslední týden v měsíci a společně jednu „vyvolenou“ čarodějnici spálíme.

Hřej, sluníčko, hřej

Připravíme se na svátek všech maminek. Nejen, že si o nich povídáme, učíme se básničky, ale chystáme jim především drobné dárečky a překvapení, které maminkám předáme na besídce.

Druhý týden bude věnován ptáčkům a hmyzu, o kterých se dozvíme spoustu zajímavostí.

Další týden bude doslova pohádkový plný kouzel a šťastných konců.

V barevném týdnu si užijeme veselou zábavu s barvami a nadcházejícím létem.

Společně oslavíme svátek dětí zábavným soutěživým dopolednem ve školce a poznáváním dětí z celého světa.

Léto krásně zpívá

K létu patří voda, moře a k němu piráti – zábavný pirátský týden bude plný her a skotačení pravých pirátů.

Budeme také poznávat zvířátka ze ZOO, za kterými se vypravíme společným výletem s rodiči.

Pro školáčky, kteří po prázdninách nastupují do základní školy, připravíme spoustu zajímavých akcí, aby na nás dlouho vzpomínali – po vánočním výletu vlakem do Prahy se mohou ještě těšit na dobrodružnou noc ve školce plnou her, zážitků a hledání pokladu, slavnostní rozloučení a pasování na školáky.

V průběhu posledního týdne školního roku se začneme společně těšit na prázdniny a spoustu nových zážitků.

Školáci dostanou své první vysvědčení i dárky na památku na naši školku. Oceníme všechny děti a rodiče, kteří se zapojí do školních akcí a projektů.

Výchovně vzdělávací program je realizován v 5ti základních oblastech. Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně funkční celek.

 1. Dítě a jeho tělo (Biologická oblast)
 2. Dítě a jeho psychika (Psychologická oblast)
 3. Dítě a ten druhý (Interpersonální oblast)
 4. Dítě a společnost (Sociálně kulturní oblast)
 5. Dítě a svět (Enviromentální oblast)