MIMOŘÁDNÉ POKYNY PRO OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY DĚTŘICHOV U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

MIMOŘÁDNÉ POKYNY PRO OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY DĚTŘICHOV U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ PLATNÉ OD 1. 6. 2020

 • Podmínkou je zajištění všech hygienických opatření a pravidel dle pokynů MZ, MŠMT a Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. 
 • Znovuotevření MŠ v omezeném provozu od 1.6.2020  za zvýšených hygienických podmínek v čase od 7,00 do 15,30h
 • Každý zákonný zástupce je předem telefonicky, emailem a prostřednictvím informací na webových stránkách msdetrichov.cz poučen o hygienických pravidlech pro možný vstup do areálu a s podmínkami vyplnění Čestného prohlášení zákonných zástupců (každý rodič obdrží emailem). Prohlášení zák. zástupce přinese vyplněné v den nástupu dítěte do školky nebo ho vyplní v den nástupu ve školce u vstupu, ideálně vlastní tužkou.
 • Do mateřské školy bude přijato pouze dítě, které nejeví žádné náznaky onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Před předáním dítěte personálu školky mu bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Při naměřené hodnotě 37,0°C a výše nebude dítě do školky přijato. Pokud trpí dítě alergickou rýmou, předá personálu školky potvrzení od lékaře.
 • Děti bude přebírat od zák. zástupců personál školky u vchodu do MŠ. Dítě přivádí či vyzvedává pouze 1 osoba.
 • Čas příchodu do MŠ je stanoven 7,00h až 8,00h
 • Zákonní zástupci, či osoby, které děti přivádějí a vyzvedávají (na základě Zmocnění), nemají povolen vstup do šaten a tříd. V areálu se zdržují nezbytně nutnou dobu v souvislosti s předáním a převzetím dítěte, kde se řídí nařízením a dodržují 2 m odstup od jiných osob.                      
 • Počet dětí zůstává v neomezeném počtu, tj. 28
 • Žádáme rodiče, aby důkladně zvážili nástup dětí do MŠ z důvodu zachování zdraví jak dětí, tak i zaměstnanců školky
 • Děti i učitelky při pobytu v areálu MŠ roušky nosit nemusí (pouze při kontaktu s rodiči roušky budou mít vždy), provozní zaměstnanci budou nosit roušky i jednorázové rukavice
 • Děti při příchodu i odchodu si nebudou s učitelkou podávat ruce
 • Je zakázáno, aby si děti nosily jakékoli hračky z domova
 • Žádáme rodiče, aby dětem denně zajistili nové čisté oblečení, 1x týdně nové pyžamo a pro uskladňování oblečení přinesli dětem jménem označenou tašku či batůžek, denně čistou zabalenou roušku v sáčku s označením „ČISTÁ“ + sáček s označením“ŠPINAVÁ“ na použitou roušku
 • Děti budou předávány při odchodu ze školky zákonnému zástupci pracovnicí MŠ v době od 15,00h do 15,30 opět mimo šatnu dětí.
 • Pokud bude dítě odcházet po obědě, bude stanoven časový interval 30 minut, kdy si rodiče budou moci dítě vyzvednout. Předání bude probíhat stejným způsobem jako při odchodu z MŠ odpoledne.
 • V prostorách MŠ bude zajištěna 2x denně dezinfekce šatny, tříd, soc. zařízení, vybavení, dveří, klik a řádné vyvětrání používaných prostor během dne. Při jídle, výtvarných činnostech a spánku budou dodrženy rozestupy mezi dětmi. Personál bude ve větší míře využívat během pobytu ve školce zahradu.
 • Pokud by dítě během dne začalo vykazovat některý z příznaků, bude izolováno od ostatních dětí a obratem bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice

V Dětřichově u Moravské Třebové dne 6.5.2020                                            

      Alena Buriánková, ředitelka MŠ