Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

proběhne od 2.5. do 16.5.2020 bez osobní přítomnosti dětí v MŠ

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1.) do datové schránky školy (gf2hpnf),
2.) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (POZOR! nelze jen poslat prostý email),
3.) poštou na adresu MŠ,
4.) osobní podání: po předchozí telefonické domluvě na konkrétní datum a čas (tel. 733 642 185)

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
•    jméno a příjmení žadatele (dítěte),
•    datum narození,
•    místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
•    podpis osoby, která žádost podává

Přijímací kritéria pro rok 2020/2021

Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při
rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v následujícím školním roce překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií v níže uvedeném pořadí:
1) Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
2) Děti s odkladem školní docházky
3) Děti s trvalým pobytem v obci a spádové oblasti
4) Děti, které dovrší 3 let věku do 31.12.2020
5) Děti mladší 3 let, které jsou psychicky i fyzicky zralé pro pobyt v kolektivu a je volné místo v mateřské škole – s odkazem na zákon č. 331/2012 Sb., kterým se kromě jiných zákonů mění také Zákon č. 331/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

S obecnými kritérii budou rodiče seznámeni u zápisu dětí do mateřské školy.

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2017/2018

Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové přijala děti evidované pod těmito
registračními čísly:

1 – přijímá se od 1.9.2017
2 – přijímá se od 1.9.2017
3 – přijímá se od 1.9.2017
4 – přijímá se od 1.9.2017
5 – přijímá se od 1.9.2017
6 – přijímá se od 1.9.2017
7 – přijímá se od 1.9.2017

Vyvěšeno dne: 17.5.2017

Alena Buriánková
ředitelka školy